Smoked Mozzarella

Smoked Mozzarella

$ 7.00

Quantity:
Cow's milk mozzarella with a light, natural smoke distributed evenly through all

Net WT. 8 oz.